Spelregels Duckrace Spijkenisse

ALGEMENE VOORWAARDEN DUCKRACE 2019 TE SPIJKENISSE

Artikel 1 Duckrace, organisatie en evenement

1.1. De loterij – verder te noemen: duckrace – wordt georganiseerd door de Stichting Kiwanis Club Spijkenisse tijdens de fundraise-activiteit op zaterdag 15 juni 2019, waarbij de duckrace zaterdagmiddag in de binnenhaven van Spijkenisse (Noordeinde, Oostkade en Westkade) plaatsvindt.

1.2. De duckrace wordt georganiseerd om geld in te zamelen ten behoeve van het goede doel “De Rein Lander Hoeve”, een medisch kinderdagverblijf gevestigd te Spijkenisse.

Artikel 2 Loten- en gegevensverwerking

2.1. Voor de duckrace worden door Kiwanis Club Spijkenisse loten (eendjes) verkocht tegen een nominale waarde van € 5,00 per lot (huureendjes) en € 100,00 per lot (bedrijveneenden).

2.2. Door het kopen van één of meerdere loten, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.3. De loten van € 5,00 zijn door Kiwanis Club Spijkenisse gehuurd en worden derhalve geen eigendom van de deelnemer. De loten van € 100,00 (bedrijveneenden) worden wel eigendom van de deelnemer.

2.4. De Kiwanis Club Spijkenisse bewaart en gebruikt uitsluitend de gegevens van de deelnemers, voor zover die rechtstreeks door de deelnemers worden opgegeven. Deze gegevens worden opgenomen in het deelnemersbestand en de deelnemer geeft door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de betreffende doeleinden, waaronder het benaderen van deelnemers voor het uitreiken van prijzen en in het voorkomend geval voor promotionele doeleinden.

2.5. Het aantal € 5,00 loten bedraagt maximaal 5.000 stuks en het aantal € 100,00 loten bedraagt maximaal 500 stuks.

Artikel 3 Verplaatsing en niet doorgaan

3.1. De Kiwanis Club Spijkenisse behoudt zich het recht voor om de duckrace af te gelasten dan wel te verplaatsen naar een andere datum dan wel een later tijdstip afhankelijk van technische en/of organisatorische omstandigheden, dan wel weersomstandigheden, dit ter beoordeling door de Kiwanis Club Spijkenisse. Indien dit het geval mocht zijn, dan zullen de deelnemers van de loterij hierover zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld via de website: www.kiwanisduckrace.nl.

Artikel 4 Spel- en deelnameregels duckrace

4.1. Alle eendjes worden tijdens de duckrace zoveel als mogelijk tegelijk en in willekeurige volgorde ter water gelaten. Het staat Kiwanis Club Spijkenisse vrij om maatregelen te nemen om de stroming van het water te bevorderen. Deze maatregelen zijn per definitie willekeurig en kunnen nooit aanleiding geven tot verhaal of betwisting van de wedstrijduitslag.

4.2. Kiwanis Club Spijkenisse behoudt zich – indien noodzakelijk – het recht voor om eendjes die vast komen te zitten in het parcours uit de wedstrijd te nemen.

4.3. Enkel de eendjes die gehuurd zijn via duckrace.nl en de bedrijveneenden komen in aanmerking voor een prijs. Andere eendjes worden uit de wedstrijd gehaald en zijn uitgesloten van deelname.

4.4. De bedrijveneenden mogen door de desbetreffende deelnemer(s) “gepimpt” worden (logo’s, versiering e.d.). De bedrijveneenden mogen niet worden voorzien van enige vorm van aandrijving.

4.5. De duckrace zal worden gehouden onder toezicht van het bestuur van de Kiwanis Club Spijkenisse dan wel een door haar aan te wijzen plaatsvervanger.

4.6. Uit de deelnemende eendjes worden op de wedstrijddag door het bestuur van de Kiwanis Club Spijkenisse de winnaars bepaald. Het eendje dat als eerste respectievelijk als tweede binnenkomt wint de eerste prijs, respectievelijk de tweede prijs en zo verder.

4.7. Indien een eendje niet identificeerbaar blijkt of dat het corresponderende lot niet verkocht is, dan wordt het volgende eendje aangewezen als winnaar.

Artikel 5 Prijzen en prijsuitreiking

5.1. De prijzen zullen zo spoedig mogelijk na de duckrace uitgereikt worden. Verder zullen de prijzen en gekoppelde winnaars zo snel mogelijk terug te vinden zijn op de website: www.kiwanisduckrace.nl. Daarnaast zal Kiwanis Club Spijkenisse iedere winnaar binnen 14 dagen na de duckrace minimaal 1x proberen te mailen en/of te bellen indien de gegevens zijn verstrekt. De prijzen die niet op de dag zelf worden geclaimd, moeten binnen 3 maanden na de duckrace geclaimd worden, voorzien van een bewijsstuk door een email te sturen naar: spijkenisse@kiwanis.nl, bij gebreke waarvan de aanspraak op de prijs vervalt.

5.2. De prijzen worden enkel en alléén uitgereikt aan meerderjarigen (legitimatie verplicht).

5.3. De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen geld.

5.4. Bij onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals opgegeven door de deelnemer, vervalt het recht op een eventuele prijs.

5.5. Door deelname aan de duckrace geven de winnaars de Kiwanis Club Spijkenisse toestemming om hun gegevens te publiceren via de media. De winnaar van de eerste drie prijzen verbindt zich er tevens toe om zijn/haar medewerking te verlenen tot het nemen van foto’s bij het uitreiken van de prijzen en verleent hierbij zijn/haar onherroepelijke volmacht aan Kiwanis Club Spijkenisse om zijn/haar afbeelding te gebruiken voor publicitaire doeleinden.

Artikel 6 Overige bepalingen

6.1. In alle situaties waarin de voorwaarden niet voorzien, alsmede bij geschillen, beslist het bestuur van Kiwanis Club Spijkenisse. Deze beslissingen zijn bindend.

6.2. Mogelijke aansprakelijkheid van Kiwanis Club Spijkenisse is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomend geval de verzekeraar aan Kiwanis Club Spijkenisse uitbetaalt. Iedere overige of verdere aansprakelijkheid is expliciet uitgesloten.

6.3. Kiwanis Club Spijkenisse behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen c.q. te wijzigen.

Spijkenisse, 15 april 2019.